โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 1 4 0 2 37
48 ร้อยละ 8.33% 2.08% 8.33% 0.00% 4.17% 77.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 3 16 0 0 141
164 ร้อยละ 2.44% 1.83% 9.76% 0.00% 0.00% 85.98%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 43
52 ร้อยละ 1.92% 5.77% 9.62% 0.00% 0.00% 82.69%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 7 25 0 2 221
จำนวน 264 คน ร้อยละ 3.41% 2.65% 9.47% 0.00% 0.76% 83.71%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 1 4 0 2 37
48 ร้อยละ 8.33% 2.08% 8.33% 0.00% 4.17% 77.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 3 16 0 0 142
165 ร้อยละ 2.42% 1.82% 9.70% 0.00% 0.00% 86.06%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 3 5 0 0 46
55 ร้อยละ 1.82% 5.45% 9.09% 0.00% 0.00% 83.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 7 25 0 2 225
จำนวน 268 คน ร้อยละ 3.36% 2.61% 9.33% 0.00% 0.75% 83.96%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 +4

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน