โรงเรียนวังก้านเหลือง (สพป.พิจิตร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 9 3 1 1 1 42
57 ร้อยละ 15.79% 5.26% 1.75% 1.75% 1.75% 73.68%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 13 6 21 3 2 138
183 ร้อยละ 7.10% 3.28% 11.48% 1.64% 1.09% 75.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 0 20 0 0 68
96 ร้อยละ 8.33% 0.00% 20.83% 0.00% 0.00% 70.83%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 30 9 42 4 3 248
จำนวน 336 คน ร้อยละ 8.93% 2.68% 12.50% 1.19% 0.89% 73.81%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 8 3 1 1 1 43
57 ร้อยละ 14.04% 5.26% 1.75% 1.75% 1.75% 75.44%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 5 19 2 2 144
183 ร้อยละ 6.01% 2.73% 10.38% 1.09% 1.09% 78.69%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 0 18 0 0 72
96 ร้อยละ 6.25% 0.00% 18.75% 0.00% 0.00% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 25 8 38 3 3 259
จำนวน 336 คน ร้อยละ 7.44% 2.38% 11.31% 0.89% 0.89% 77.08%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -2 -1 0 +6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -2 0 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -1 -4 -1 0 +11

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน