โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย (สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 5 3 0 0 104
118 ร้อยละ 5.08% 4.24% 2.54% 0.00% 0.00% 88.14%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 16 14 61 0 0 415
506 ร้อยละ 3.16% 2.77% 12.06% 0.00% 0.00% 82.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 9 2 39 0 0 202
252 ร้อยละ 3.57% 0.79% 15.48% 0.00% 0.00% 80.16%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 21 103 0 0 721
จำนวน 876 คน ร้อยละ 3.54% 2.40% 11.76% 0.00% 0.00% 82.31%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 876 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 17.69%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 4 2 0 0 108
118 ร้อยละ 3.39% 3.39% 1.69% 0.00% 0.00% 91.53%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 12 10 51 0 0 433
506 ร้อยละ 2.37% 1.98% 10.08% 0.00% 0.00% 85.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 1 30 0 0 214
252 ร้อยละ 2.78% 0.40% 11.90% 0.00% 0.00% 84.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 23 15 83 0 0 755
จำนวน 876 คน ร้อยละ 2.63% 1.71% 9.47% 0.00% 0.00% 86.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 876 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -1 0 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -4 -10 0 0 +18
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -9 0 0 +12
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 -6 -20 0 0 +34

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน