โรงเรียนวัดพร้าว (สพป.พิจิตร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 4 5 4 3 29
47 ร้อยละ 4.26% 8.51% 10.64% 8.51% 6.38% 61.70%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 4 10 5 6 107
137 ร้อยละ 3.65% 2.92% 7.30% 3.65% 4.38% 78.10%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 5 4 3 45
59 ร้อยละ 1.69% 1.69% 8.47% 6.78% 5.08% 76.27%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 9 20 13 12 181
จำนวน 243 คน ร้อยละ 3.29% 3.70% 8.23% 5.35% 4.94% 74.49%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.51%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 2 6 2 3 33
47 ร้อยละ 2.13% 4.26% 12.77% 4.26% 6.38% 70.21%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 4 12 4 5 107
137 ร้อยละ 3.65% 2.92% 8.76% 2.92% 3.65% 78.10%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 6 2 3 46
59 ร้อยละ 1.69% 1.69% 10.17% 3.39% 5.08% 77.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 7 24 8 11 186
จำนวน 243 คน ร้อยละ 2.88% 2.88% 9.88% 3.29% 4.53% 76.54%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 +1 -2 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +2 -1 -1 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +1 -2 0 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 +4 -5 -1 +5

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน