โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ (สพป.พิจิตร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 4 2 2 27
39 ร้อยละ 5.13% 5.13% 10.26% 5.13% 5.13% 69.23%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 4 4 3 2 111
133 ร้อยละ 6.77% 3.01% 3.01% 2.26% 1.50% 83.46%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) -1 -2 3 2 0 57
59 ร้อยละ -1.69% -3.39% 5.08% 3.39% 0.00% 96.61%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 4 11 7 4 195
จำนวน 231 คน ร้อยละ 4.33% 1.73% 4.76% 3.03% 1.73% 84.42%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 3 2 2 28
39 ร้อยละ 5.13% 5.13% 7.69% 5.13% 5.13% 71.79%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 4 3 2 2 114
133 ร้อยละ 6.02% 3.01% 2.26% 1.50% 1.50% 85.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 53
59 ร้อยละ 1.69% 1.69% 5.08% 1.69% 0.00% 89.83%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 7 9 5 4 195
จำนวน 231 คน ร้อยละ 4.76% 3.03% 3.90% 2.16% 1.73% 84.42%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 15.58%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -1 -1 0 +3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 +3 0 -1 0 -4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +3 -2 -2 0 0

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน