โรงเรียนวัดป่าแดง (สพป.พิจิตร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 2 1 1 23
27 ร้อยละ 0.00% 0.00% 7.41% 3.70% 3.70% 85.19%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 0 9 0 7 57
78 ร้อยละ 6.41% 0.00% 11.54% 0.00% 8.97% 73.08%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 9 0 14 0 0 75
98 ร้อยละ 9.18% 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 76.53%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 0 25 1 8 155
จำนวน 203 คน ร้อยละ 6.90% 0.00% 12.32% 0.49% 3.94% 76.35%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อัญชลี (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 2 1 1 23
27 ร้อยละ 0.00% 0.00% 7.41% 3.70% 3.70% 85.19%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 0 10 0 6 58
78 ร้อยละ 5.13% 0.00% 12.82% 0.00% 7.69% 74.36%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 0 13 0 0 73
98 ร้อยละ 12.24% 0.00% 13.27% 0.00% 0.00% 74.49%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 0 25 1 7 154
จำนวน 203 คน ร้อยละ 7.88% 0.00% 12.32% 0.49% 3.45% 75.86%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 +1 0 -1 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 0 -1 0 0 -2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 0 0 -1 -1

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน