โรงเรียนบ้านน้ำโจน (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 4 3 2 0 25
39 ร้อยละ 12.82% 10.26% 7.69% 5.13% 0.00% 64.10%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 2 56 0 0 45
113 ร้อยละ 8.85% 1.77% 49.56% 0.00% 0.00% 39.82%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 9 1 0 39
52 ร้อยละ 3.85% 1.92% 17.31% 1.92% 0.00% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 7 68 3 0 109
จำนวน 204 คน ร้อยละ 8.33% 3.43% 33.33% 1.47% 0.00% 53.43%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 4 3 2 0 27
39 ร้อยละ 7.69% 10.26% 7.69% 5.13% 0.00% 69.23%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 3 47 0 0 57
113 ร้อยละ 5.31% 2.65% 41.59% 0.00% 0.00% 50.44%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 5 1 0 43
52 ร้อยละ 3.85% 1.92% 9.62% 1.92% 0.00% 82.69%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 8 55 3 0 127
จำนวน 204 คน ร้อยละ 5.39% 3.92% 26.96% 1.47% 0.00% 62.25%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 +1 -9 0 0 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -4 0 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 +1 -13 0 0 +18

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน