โรงเรียนวัดดงกลาง (สพป.พิจิตร เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฉัตรชนก(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 14 0 1 0 10 21
46 ร้อยละ 30.43% 0.00% 2.17% 0.00% 21.74% 45.65%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 12 6 13 0 4 118
153 ร้อยละ 7.84% 3.92% 8.50% 0.00% 2.61% 77.12%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 2 15 0 1 61
90 ร้อยละ 12.22% 2.22% 16.67% 0.00% 1.11% 67.78%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 37 8 29 0 15 200
จำนวน 289 คน ร้อยละ 12.80% 2.77% 10.03% 0.00% 5.19% 69.20%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฉัตรชนก(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 14 0 1 10 0 21
46 ร้อยละ 30.43% 0.00% 2.17% 21.74% 0.00% 45.65%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 13 6 15 4 0 115
153 ร้อยละ 8.50% 3.92% 9.80% 2.61% 0.00% 75.16%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 2 16 1 0 60
90 ร้อยละ 12.22% 2.22% 17.78% 1.11% 0.00% 66.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 38 8 32 15 0 196
จำนวน 289 คน ร้อยละ 13.15% 2.77% 11.07% 5.19% 0.00% 67.82%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 289 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 32.18%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 +10 -10 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +2 +4 -4 -3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +1 +1 -1 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +3 +15 -15 -4

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน