โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย (สพป.พิษณุโลก เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณิชาภา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 4 7 1 4 19
39 ร้อยละ 10.26% 10.26% 17.95% 2.56% 10.26% 48.72%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 25 6 12 5 10 32
90 ร้อยละ 27.78% 6.67% 13.33% 5.56% 11.11% 35.56%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 1 10 0 6 20
41 ร้อยละ 9.76% 2.44% 24.39% 0.00% 14.63% 48.78%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 33 11 29 6 20 71
จำนวน 170 คน ร้อยละ 19.41% 6.47% 17.06% 3.53% 11.76% 41.76%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 58.24%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณิชาภา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 33
39 ร้อยละ 2.56% 0.00% 5.13% 2.56% 5.13% 84.62%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 6 6 5 3 45
88 ร้อยละ 26.14% 6.82% 6.82% 5.68% 3.41% 51.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 2 4 0 1 30
41 ร้อยละ 9.76% 4.88% 9.76% 0.00% 2.44% 73.17%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 28 8 12 6 6 108
จำนวน 168 คน ร้อยละ 16.67% 4.76% 7.14% 3.57% 3.57% 64.29%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -4 -5 0 -2 +14
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -6 0 -7 +13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 -6 0 -5 +10
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -3 -17 0 -14 +37

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน