โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 7 2 6 28
45 ร้อยละ 0.00% 4.44% 15.56% 4.44% 13.33% 62.22%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 7 23 12 20 85
152 ร้อยละ 3.29% 4.61% 15.13% 7.89% 13.16% 55.92%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 6 1 1 41
50 ร้อยละ 2.00% 0.00% 12.00% 2.00% 2.00% 82.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 9 36 15 27 154
จำนวน 247 คน ร้อยละ 2.43% 3.64% 14.57% 6.07% 10.93% 62.35%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 3 5 3 6 29
46 ร้อยละ 0.00% 6.52% 10.87% 6.52% 13.04% 63.04%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 8 32 13 23 71
152 ร้อยละ 3.29% 5.26% 21.05% 8.55% 15.13% 46.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 6 1 1 41
50 ร้อยละ 2.00% 0.00% 12.00% 2.00% 2.00% 82.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 11 43 17 30 141
จำนวน 248 คน ร้อยละ 2.42% 4.44% 17.34% 6.85% 12.10% 56.85%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.15%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 -2 +1 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 +9 +1 +3 -14
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +2 +7 +2 +3 -13

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน