โรงเรียนบ้านแยง (สพป.พิษณุโลก เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 2 4 4 44
58 ร้อยละ 3.45% 3.45% 3.45% 6.90% 6.90% 75.86%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 9 9 13 17 130
182 ร้อยละ 2.20% 4.95% 4.95% 7.14% 9.34% 71.43%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 7 0 6 24
37 ร้อยละ 0.00% 0.00% 18.92% 0.00% 16.22% 64.86%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 11 18 17 27 198
จำนวน 277 คน ร้อยละ 2.17% 3.97% 6.50% 6.14% 9.75% 71.48%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 28.52%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย มัณฑนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 8 5 13 10 17
58 ร้อยละ 8.62% 13.79% 8.62% 22.41% 17.24% 29.31%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 9 18 15 18 116
182 ร้อยละ 3.30% 4.95% 9.89% 8.24% 9.89% 63.74%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 6 0 3 29
38 ร้อยละ 0.00% 0.00% 15.79% 0.00% 7.89% 76.32%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 17 29 28 31 162
จำนวน 278 คน ร้อยละ 3.96% 6.12% 10.43% 10.07% 11.15% 58.27%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 41.73%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 +6 +3 +9 +6 -27
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 +9 +2 +1 -14
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 -3 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +5 +6 +11 +11 +4 -36

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน