โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 5 4 7 23
43 ร้อยละ 4.65% 4.65% 11.63% 9.30% 16.28% 53.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 3 17 8 20 80
133 ร้อยละ 3.76% 2.26% 12.78% 6.02% 15.04% 60.15%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 5 14 10 19 36
89 ร้อยละ 5.62% 5.62% 15.73% 11.24% 21.35% 40.45%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 10 36 22 46 139
จำนวน 265 คน ร้อยละ 4.53% 3.77% 13.58% 8.30% 17.36% 52.45%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 47.55%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 6 3 7 24
43 ร้อยละ 4.65% 2.33% 13.95% 6.98% 16.28% 55.81%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 2 16 6 18 86
134 ร้อยละ 4.48% 1.49% 11.94% 4.48% 13.43% 64.18%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 5 13 11 18 36
89 ร้อยละ 6.74% 5.62% 14.61% 12.36% 20.22% 40.45%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 8 35 20 43 146
จำนวน 266 คน ร้อยละ 5.26% 3.01% 13.16% 7.52% 16.17% 54.89%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 +1 -1 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -1 -1 -2 -2 +6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 -1 +1 -1 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -2 -1 -2 -3 +7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน