โรงเรียนบ้านปลักแรด (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 3 4 1 0 29
39 ร้อยละ 5.13% 7.69% 10.26% 2.56% 0.00% 74.36%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 10 27 0 0 150
191 ร้อยละ 2.09% 5.24% 14.14% 0.00% 0.00% 78.53%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 1 15 0 0 85
109 ร้อยละ 7.34% 0.92% 13.76% 0.00% 0.00% 77.98%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 14 46 1 0 264
จำนวน 339 คน ร้อยละ 4.13% 4.13% 13.57% 0.29% 0.00% 77.88%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 5 1 0 29
39 ร้อยละ 5.13% 5.13% 12.82% 2.56% 0.00% 74.36%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 1 29 0 0 158
191 ร้อยละ 1.57% 0.52% 15.18% 0.00% 0.00% 82.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 10 16 0 2 74
109 ร้อยละ 6.42% 9.17% 14.68% 0.00% 1.83% 67.89%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 13 50 1 2 261
จำนวน 339 คน ร้อยละ 3.54% 3.83% 14.75% 0.29% 0.59% 76.99%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.01%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 +1 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -9 +2 0 0 +8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +9 +1 0 +2 -11
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 +4 0 +2 -3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน