โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 11 1 0 0 0 35
47 ร้อยละ 23.40% 2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 74.47%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 1 22 0 0 133
159 ร้อยละ 1.89% 0.63% 13.84% 0.00% 0.00% 83.65%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 56
72 ร้อยละ 8.33% 0.00% 13.89% 0.00% 0.00% 77.78%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 2 32 0 0 224
จำนวน 278 คน ร้อยละ 7.19% 0.72% 11.51% 0.00% 0.00% 80.58%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 38
47 ร้อยละ 4.26% 4.26% 10.64% 0.00% 0.00% 80.85%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 3 17 0 0 121
159 ร้อยละ 11.32% 1.89% 10.69% 0.00% 0.00% 76.10%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 3 6 10 0 49
72 ร้อยละ 5.56% 4.17% 8.33% 13.89% 0.00% 68.06%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 24 8 28 10 0 208
จำนวน 278 คน ร้อยละ 8.63% 2.88% 10.07% 3.60% 0.00% 74.82%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.18%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -9 +1 +5 0 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +15 +2 -5 0 0 -12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 +3 -4 +10 0 -7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +4 +6 -4 +10 0 -16

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน