โรงเรียนวัดมหาวนาราม (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 15 15 3 1 64
108 ร้อยละ 9.26% 13.89% 13.89% 2.78% 0.93% 59.26%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 31 24 33 6 0 204
298 ร้อยละ 10.40% 8.05% 11.07% 2.01% 0.00% 68.46%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 20 7 23 3 0 76
129 ร้อยละ 15.50% 5.43% 17.83% 2.33% 0.00% 58.91%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 61 46 71 12 1 344
จำนวน 535 คน ร้อยละ 11.40% 8.60% 13.27% 2.24% 0.19% 64.30%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 535 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 13 11 12 1 0 71
108 ร้อยละ 12.04% 10.19% 11.11% 0.93% 0.00% 65.74%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 20 35 0 0 220
298 ร้อยละ 7.72% 6.71% 11.74% 0.00% 0.00% 73.83%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 24 7 22 2 0 74
129 ร้อยละ 18.60% 5.43% 17.05% 1.55% 0.00% 57.36%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 60 38 69 3 0 365
จำนวน 535 คน ร้อยละ 11.21% 7.10% 12.90% 0.56% 0.00% 68.22%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 535 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 170 คน คิดเป็นร้อยละ 31.78%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 -4 -3 -2 -1 +7
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 -4 +2 -6 0 +16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +4 0 -1 -1 0 -2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -8 -2 -9 -1 +21

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน