โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) (สพป.พิษณุโลก เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 11 0 0 41
54 ร้อยละ 0.00% 3.70% 20.37% 0.00% 0.00% 75.93%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 9 39 0 0 117
175 ร้อยละ 5.71% 5.14% 22.29% 0.00% 0.00% 66.86%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 6 10 0 0 66
90 ร้อยละ 8.89% 6.67% 11.11% 0.00% 0.00% 73.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 18 17 60 0 0 224
จำนวน 319 คน ร้อยละ 5.64% 5.33% 18.81% 0.00% 0.00% 70.22%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑารัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 13 0 0 39
54 ร้อยละ 0.00% 3.70% 24.07% 0.00% 0.00% 72.22%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 9 37 0 0 121
175 ร้อยละ 4.57% 5.14% 21.14% 0.00% 0.00% 69.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 5 8 0 0 71
90 ร้อยละ 6.67% 5.56% 8.89% 0.00% 0.00% 78.89%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 16 58 0 0 231
จำนวน 319 คน ร้อยละ 4.39% 5.02% 18.18% 0.00% 0.00% 72.41%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 319 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +2 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -2 0 0 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -2 0 0 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -1 -2 0 0 +7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน