โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม (สพป.อุทัยธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิติ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 4 4 4 0 42
64 ร้อยละ 15.63% 6.25% 6.25% 6.25% 0.00% 65.63%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 20 9 8 5 0 145
187 ร้อยละ 10.70% 4.81% 4.28% 2.67% 0.00% 77.54%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 62
73 ร้อยละ 9.59% 1.37% 4.11% 0.00% 0.00% 84.93%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 37 14 15 9 0 249
จำนวน 324 คน ร้อยละ 11.42% 4.32% 4.63% 2.78% 0.00% 76.85%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 324 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิติ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 8 3 3 4 0 46
64 ร้อยละ 12.50% 4.69% 4.69% 6.25% 0.00% 71.88%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 17 7 7 5 0 147
183 ร้อยละ 9.29% 3.83% 3.83% 2.73% 0.00% 80.33%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 62
73 ร้อยละ 8.22% 1.37% 5.48% 0.00% 0.00% 84.93%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 11 14 9 0 255
จำนวน 320 คน ร้อยละ 9.69% 3.44% 4.38% 2.81% 0.00% 79.69%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -1 0 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -2 -1 0 0 +2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 +1 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -3 -1 0 0 +6

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน