โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.อุทัยธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิติ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 3 2 0 0 30
42 ร้อยละ 16.67% 7.14% 4.76% 0.00% 0.00% 71.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 17 17 21 0 0 88
143 ร้อยละ 11.89% 11.89% 14.69% 0.00% 0.00% 61.54%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 5 22 0 0 57
89 ร้อยละ 5.62% 5.62% 24.72% 0.00% 0.00% 64.04%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 29 25 45 0 0 175
จำนวน 274 คน ร้อยละ 10.58% 9.12% 16.42% 0.00% 0.00% 63.87%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นิติ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 39
41 ร้อยละ 4.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.12%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 0 16 0 0 127
147 ร้อยละ 2.72% 0.00% 10.88% 0.00% 0.00% 86.39%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 15 0 0 73
89 ร้อยละ 1.12% 0.00% 16.85% 0.00% 0.00% 82.02%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 0 31 0 0 239
จำนวน 277 คน ร้อยละ 2.53% 0.00% 11.19% 0.00% 0.00% 86.28%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -3 -2 0 0 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -13 -17 -5 0 0 +39
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -5 -7 0 0 +16
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -22 -25 -14 0 0 +64

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน