โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 14 10 8 9 4 24
69 ร้อยละ 20.29% 14.49% 11.59% 13.04% 5.80% 34.78%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 23 32 7 11 105
189 ร้อยละ 5.82% 12.17% 16.93% 3.70% 5.82% 55.56%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 7 10 3 2 22
48 ร้อยละ 8.33% 14.58% 20.83% 6.25% 4.17% 45.83%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 29 40 50 19 17 151
จำนวน 306 คน ร้อยละ 9.48% 13.07% 16.34% 6.21% 5.56% 49.35%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 50.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 14 0 8 0 4 43
69 ร้อยละ 20.29% 0.00% 11.59% 0.00% 5.80% 62.32%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 0 32 0 11 135
189 ร้อยละ 5.82% 0.00% 16.93% 0.00% 5.82% 71.43%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 10 0 2 32
48 ร้อยละ 8.33% 0.00% 20.83% 0.00% 4.17% 66.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 29 0 50 0 17 210
จำนวน 306 คน ร้อยละ 9.48% 0.00% 16.34% 0.00% 5.56% 68.63%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 31.37%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -10 0 -9 0 +19
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -23 0 -7 0 +30
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -7 0 -3 0 +10
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -40 0 -19 0 +59

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน