โรงเรียนบ้านบึงบอน (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 22
29 ร้อยละ 6.90% 6.90% 10.34% 0.00% 0.00% 75.86%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 5 3 0 0 108
122 ร้อยละ 4.92% 4.10% 2.46% 0.00% 0.00% 88.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 58
64 ร้อยละ 3.13% 1.56% 4.69% 0.00% 0.00% 90.63%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 8 9 0 0 188
จำนวน 215 คน ร้อยละ 4.65% 3.72% 4.19% 0.00% 0.00% 87.44%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 24
29 ร้อยละ 3.45% 6.90% 6.90% 0.00% 0.00% 82.76%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 5 3 0 0 100
122 ร้อยละ 11.48% 4.10% 2.46% 0.00% 0.00% 81.97%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 57
64 ร้อยละ 1.56% 1.56% 7.81% 0.00% 0.00% 89.06%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 8 10 0 0 181
จำนวน 215 คน ร้อยละ 7.44% 3.72% 4.65% 0.00% 0.00% 84.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.81%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -1 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +8 0 0 0 0 -8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 +2 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +6 0 +1 0 0 -7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน