โรงเรียนบ้านผาเวียง (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 1 6 6 3 21
42 ร้อยละ 11.90% 2.38% 14.29% 14.29% 7.14% 50.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 8 8 19 11 103
160 ร้อยละ 6.88% 5.00% 5.00% 11.88% 6.88% 64.38%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 2 15 8 8 73
112 ร้อยละ 5.36% 1.79% 13.39% 7.14% 7.14% 65.18%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 22 11 29 33 22 197
จำนวน 314 คน ร้อยละ 7.01% 3.50% 9.24% 10.51% 7.01% 62.74%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.26%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 4 3 3 30
43 ร้อยละ 4.65% 2.33% 9.30% 6.98% 6.98% 69.77%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 8 7 17 10 107
158 ร้อยละ 5.70% 5.06% 4.43% 10.76% 6.33% 67.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 2 15 6 7 79
113 ร้อยละ 3.54% 1.77% 13.27% 5.31% 6.19% 69.91%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 11 26 26 20 216
จำนวน 314 คน ร้อยละ 4.78% 3.50% 8.28% 8.28% 6.37% 68.79%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 31.21%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 -2 -3 0 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -1 -2 -1 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 -2 -1 +6
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 0 -3 -7 -2 +19

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน