โรงเรียนบ้านแม่เทิน (สพป.สุโขทัย เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 5 4 0 37
50 ร้อยละ 8.00% 0.00% 10.00% 8.00% 0.00% 74.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 1 23 4 1 120
155 ร้อยละ 3.87% 0.65% 14.84% 2.58% 0.65% 77.42%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 20 0 0 83
105 ร้อยละ 1.90% 0.00% 19.05% 0.00% 0.00% 79.05%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 1 48 8 1 240
จำนวน 310 คน ร้อยละ 3.87% 0.32% 15.48% 2.58% 0.32% 77.42%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุริรัชต์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 5 5 0 38
50 ร้อยละ 4.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 76.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 1 23 4 1 121
155 ร้อยละ 3.23% 0.65% 14.84% 2.58% 0.65% 78.06%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 19 0 0 83
105 ร้อยละ 2.86% 0.00% 18.10% 0.00% 0.00% 79.05%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 1 47 9 1 242
จำนวน 310 คน ร้อยละ 3.23% 0.32% 15.16% 2.90% 0.32% 78.06%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 +1 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 0 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 -1 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -1 +1 0 +2

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน