โรงเรียนบ้านวนาหลวง (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 4 0 2 64
74 ร้อยละ 2.70% 2.70% 5.41% 0.00% 2.70% 86.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 2 5 2 2 147
161 ร้อยละ 1.86% 1.24% 3.11% 1.24% 1.24% 91.30%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 4 0 4 64
75 ร้อยละ 2.67% 1.33% 5.33% 0.00% 5.33% 85.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 5 13 2 8 275
จำนวน 310 คน ร้อยละ 2.26% 1.61% 4.19% 0.65% 2.58% 88.71%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.29%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 3 0 2 65
74 ร้อยละ 2.70% 2.70% 4.05% 0.00% 2.70% 87.84%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 161
161 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 4 0 3 63
75 ร้อยละ 4.00% 2.67% 5.33% 0.00% 4.00% 84.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 5 4 7 0 5 289
จำนวน 310 คน ร้อยละ 1.61% 1.29% 2.26% 0.00% 1.61% 93.23%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.77%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -2 -5 -2 -2 +14
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 0 0 -1 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -6 -2 -3 +14

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน