โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 16 15 5 10 3 93
142 ร้อยละ 11.27% 10.56% 3.52% 7.04% 2.11% 65.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 12 5 3 17 269
316 ร้อยละ 3.16% 3.80% 1.58% 0.95% 5.38% 85.13%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 5 10 17 15 77
136 ร้อยละ 8.82% 3.68% 7.35% 12.50% 11.03% 56.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 38 32 20 30 35 439
จำนวน 594 คน ร้อยละ 6.40% 5.39% 3.37% 5.05% 5.89% 73.91%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 594 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 155 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 1 4 1 2 134
142 ร้อยละ 0.00% 0.70% 2.82% 0.70% 1.41% 94.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 37 32 30 32 30 155
316 ร้อยละ 11.71% 10.13% 9.49% 10.13% 9.49% 49.05%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 9 15 9 5 93
136 ร้อยละ 3.68% 6.62% 11.03% 6.62% 3.68% 68.38%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 42 42 49 42 37 382
จำนวน 594 คน ร้อยละ 7.07% 7.07% 8.25% 7.07% 6.23% 64.31%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 594 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 35.69%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -16 -14 -1 -9 -1 +41
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +27 +20 +25 +29 +13 -114
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 +4 +5 -8 -10 +16
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +4 +10 +29 +12 +2 -57

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน