โรงเรียนบ้านป่าลาน (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 28
32 ร้อยละ 3.13% 0.00% 9.38% 0.00% 0.00% 87.50%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 83
95 ร้อยละ 5.26% 2.11% 5.26% 0.00% 0.00% 87.37%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 113
117 ร้อยละ 0.85% 0.00% 2.56% 0.00% 0.00% 96.58%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 2 11 0 0 224
จำนวน 244 คน ร้อยละ 2.87% 0.82% 4.51% 0.00% 0.00% 91.80%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 26
32 ร้อยละ 6.25% 3.13% 9.38% 0.00% 0.00% 81.25%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 84
95 ร้อยละ 5.26% 2.11% 4.21% 0.00% 0.00% 88.42%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 111
115 ร้อยละ 0.87% 0.00% 2.61% 0.00% 0.00% 96.52%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 3 10 0 0 221
จำนวน 242 คน ร้อยละ 3.31% 1.24% 4.13% 0.00% 0.00% 91.32%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.68%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 0 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 0 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 -2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 -1 0 0 -3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน