โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 0 1 1 19
24 ร้อยละ 8.33% 4.17% 0.00% 4.17% 4.17% 79.17%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 2 4 5 1 56
76 ร้อยละ 10.53% 2.63% 5.26% 6.58% 1.32% 73.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 10 10 15 20 125
186 ร้อยละ 3.23% 5.38% 5.38% 8.06% 10.75% 67.20%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 13 14 21 22 200
จำนวน 286 คน ร้อยละ 5.59% 4.55% 4.90% 7.34% 7.69% 69.93%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 24
25 ร้อยละ 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 1 6 1 15 47
74 ร้อยละ 5.41% 1.35% 8.11% 1.35% 20.27% 63.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 7 11 12 10 140
185 ร้อยละ 2.70% 3.78% 5.95% 6.49% 5.41% 75.68%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 8 17 13 25 211
จำนวน 284 คน ร้อยละ 3.52% 2.82% 5.99% 4.58% 8.80% 74.30%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 0 -1 -1 +5
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -1 +2 -4 +14 -9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -3 +1 -3 -10 +15
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -5 +3 -8 +3 +11

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน