โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 6 6 1 0 1
17 ร้อยละ 17.65% 35.29% 35.29% 5.88% 0.00% 5.88%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 19 11 0 0 10
54 ร้อยละ 25.93% 35.19% 20.37% 0.00% 0.00% 18.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 13 3 0 0 27
51 ร้อยละ 15.69% 25.49% 5.88% 0.00% 0.00% 52.94%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 25 38 20 1 0 38
จำนวน 122 คน ร้อยละ 20.49% 31.15% 16.39% 0.82% 0.00% 31.15%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 68.85%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 2 0 0 0 10
17 ร้อยละ 29.41% 11.76% 0.00% 0.00% 0.00% 58.82%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 1 5 0 0 29
53 ร้อยละ 33.96% 1.89% 9.43% 0.00% 0.00% 54.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 14 0 0 0 0 38
52 ร้อยละ 26.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.08%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 37 3 5 0 0 77
จำนวน 122 คน ร้อยละ 30.33% 2.46% 4.10% 0.00% 0.00% 63.11%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.89%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -4 -6 -1 0 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +4 -18 -6 0 0 +19
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +6 -13 -3 0 0 +11
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +12 -35 -15 -1 0 +39

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน