โรงเรียนบ้านในสอย (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 51
57 ร้อยละ 5.26% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00% 89.47%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 9 16 0 0 137
164 ร้อยละ 1.22% 5.49% 9.76% 0.00% 0.00% 83.54%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 2 5 0 1 79
88 ร้อยละ 1.14% 2.27% 5.68% 0.00% 1.14% 89.77%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 14 21 0 1 267
จำนวน 309 คน ร้อยละ 1.94% 4.53% 6.80% 0.00% 0.32% 86.41%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 309 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิเชษฐ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 51
56 ร้อยละ 3.57% 3.57% 1.79% 0.00% 0.00% 91.07%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 8 16 0 0 139
163 ร้อยละ 0.00% 4.91% 9.82% 0.00% 0.00% 85.28%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 78
88 ร้อยละ 2.27% 1.14% 7.95% 0.00% 0.00% 88.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 4 11 24 0 0 268
จำนวน 307 คน ร้อยละ 1.30% 3.58% 7.82% 0.00% 0.00% 87.30%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 +1 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 0 0 0 +2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -1 +2 0 -1 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -3 +3 0 -1 +1

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน