โรงเรียนบ้านน้ำตวง (สพป.น่าน เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สกาวเดือน(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 23 7 2 2 0 0
34 ร้อยละ 67.65% 20.59% 5.88% 5.88% 0.00% 0.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 70 75 15 14 0 0
174 ร้อยละ 40.23% 43.10% 8.62% 8.05% 0.00% 0.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 30 4 8 5 5 0
52 ร้อยละ 57.69% 7.69% 15.38% 9.62% 9.62% 0.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 123 86 25 21 5 0
จำนวน 260 คน ร้อยละ 47.31% 33.08% 9.62% 8.08% 1.92% 0.00%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 260 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สกาวเดือน(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 20 7 5 2 0 0
34 ร้อยละ 58.82% 20.59% 14.71% 5.88% 0.00% 0.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 71 74 15 8 5 1
174 ร้อยละ 40.80% 42.53% 8.62% 4.60% 2.87% 0.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 29 5 11 5 2 0
52 ร้อยละ 55.77% 9.62% 21.15% 9.62% 3.85% 0.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 120 86 31 15 7 1
จำนวน 260 คน ร้อยละ 46.15% 33.08% 11.92% 5.77% 2.69% 0.38%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 259 คน คิดเป็นร้อยละ 99.62%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 +3 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -1 0 -6 +5 +1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 +3 0 -3 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 +6 -6 +2 +1

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน