โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พลอยชมพู(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 0 1 0 43
46 ร้อยละ 0.00% 4.35% 0.00% 2.17% 0.00% 93.48%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 6 6 4 4 96
122 ร้อยละ 4.92% 4.92% 4.92% 3.28% 3.28% 78.69%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 2 1 3 5 47
60 ร้อยละ 3.33% 3.33% 1.67% 5.00% 8.33% 78.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 10 7 8 9 186
จำนวน 228 คน ร้อยละ 3.51% 4.39% 3.07% 3.51% 3.95% 81.58%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.42%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พลอยชมพู(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 1 1 0 42
46 ร้อยละ 0.00% 4.35% 2.17% 2.17% 0.00% 91.30%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 4 4 3 3 103
122 ร้อยละ 4.10% 3.28% 3.28% 2.46% 2.46% 84.43%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 2 3 4 48
60 ร้อยละ 3.33% 1.67% 3.33% 5.00% 6.67% 80.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 7 7 7 7 193
จำนวน 228 คน ร้อยละ 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07% 84.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.35%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +1 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 -2 -1 -1 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 +1 0 -1 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -3 0 -1 -2 +7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน