โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย (สพป.ลำพูน เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 23 4 5 2 0 30
64 ร้อยละ 35.94% 6.25% 7.81% 3.13% 0.00% 46.88%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 25 17 9 22 4 102
179 ร้อยละ 13.97% 9.50% 5.03% 12.29% 2.23% 56.98%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 5 11 3 2 75
108 ร้อยละ 11.11% 4.63% 10.19% 2.78% 1.85% 69.44%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 60 26 25 27 6 207
จำนวน 351 คน ร้อยละ 17.09% 7.41% 7.12% 7.69% 1.71% 58.97%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 144 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 17 4 5 2 0 36
64 ร้อยละ 26.56% 6.25% 7.81% 3.13% 0.00% 56.25%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 21 14 9 22 4 109
179 ร้อยละ 11.73% 7.82% 5.03% 12.29% 2.23% 60.89%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 5 11 3 1 78
108 ร้อยละ 9.26% 4.63% 10.19% 2.78% 0.93% 72.22%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 48 23 25 27 5 223
จำนวน 351 คน ร้อยละ 13.68% 6.55% 7.12% 7.69% 1.42% 63.53%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 36.47%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 0 0 0 0 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -3 0 0 0 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 0 -1 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -12 -3 0 0 -1 +16

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน