โรงเรียนบ้านแม่เทย (สพป.ลำพูน เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 5 3 6 3 38
60 ร้อยละ 8.33% 8.33% 5.00% 10.00% 5.00% 63.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 5 8 8 6 93
127 ร้อยละ 5.51% 3.94% 6.30% 6.30% 4.72% 73.23%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 6 5 5 5 38
62 ร้อยละ 4.84% 9.68% 8.06% 8.06% 8.06% 61.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 16 16 19 14 169
จำนวน 249 คน ร้อยละ 6.02% 6.43% 6.43% 7.63% 5.62% 67.87%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 3 3 4 3 44
60 ร้อยละ 5.00% 5.00% 5.00% 6.67% 5.00% 73.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 3 5 4 5 105
127 ร้อยละ 3.94% 2.36% 3.94% 3.15% 3.94% 82.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 4 4 4 3 44
62 ร้อยละ 4.84% 6.45% 6.45% 6.45% 4.84% 70.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 10 12 12 11 193
จำนวน 249 คน ร้อยละ 4.42% 4.02% 4.82% 4.82% 4.42% 77.51%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 22.49%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 0 -2 0 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -3 -4 -1 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 -1 -1 -2 +6
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -6 -4 -7 -3 +24

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน