โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ (สพป.ลำพูน เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 13 2 3 5 2 346
371 ร้อยละ 3.50% 0.54% 0.81% 1.35% 0.54% 93.26%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 15 12 12 8 973
1043 ร้อยละ 2.21% 1.44% 1.15% 1.15% 0.77% 93.29%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 12 8 3 5 3 391
422 ร้อยละ 2.84% 1.90% 0.71% 1.18% 0.71% 92.65%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 48 25 18 22 13 1710
จำนวน 1836 คน ร้อยละ 2.61% 1.36% 0.98% 1.20% 0.71% 93.14%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1836 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 12 2 2 4 2 348
370 ร้อยละ 3.24% 0.54% 0.54% 1.08% 0.54% 94.05%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 21 14 12 11 8 964
1030 ร้อยละ 2.04% 1.36% 1.17% 1.07% 0.78% 93.59%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 7 3 4 3 378
406 ร้อยละ 2.71% 1.72% 0.74% 0.99% 0.74% 93.10%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 44 23 17 19 13 1690
จำนวน 1806 คน ร้อยละ 2.44% 1.27% 0.94% 1.05% 0.72% 93.58%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1806 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -1 -1 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 0 -1 0 -9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 0 -1 0 -13
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -2 -1 -3 0 -20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน