โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (สพป.ลำพูน เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 4 1 1 0 44
52 ร้อยละ 3.85% 7.69% 1.92% 1.92% 0.00% 84.62%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 3 15 1 1 116
145 ร้อยละ 6.21% 2.07% 10.34% 0.69% 0.69% 80.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 3 7 1 1 50
67 ร้อยละ 7.46% 4.48% 10.45% 1.49% 1.49% 74.63%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 10 23 3 2 210
จำนวน 264 คน ร้อยละ 6.06% 3.79% 8.71% 1.14% 0.76% 79.55%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรรณิการ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 5 1 1 0 42
52 ร้อยละ 5.77% 9.62% 1.92% 1.92% 0.00% 80.77%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 2 14 1 1 122
145 ร้อยละ 3.45% 1.38% 9.66% 0.69% 0.69% 84.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 3 7 0 0 49
67 ร้อยละ 11.94% 4.48% 10.45% 0.00% 0.00% 73.13%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 10 22 2 1 213
จำนวน 264 คน ร้อยละ 6.06% 3.79% 8.33% 0.76% 0.38% 80.68%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +1 0 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -1 -1 0 0 +6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 0 0 -1 -1 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 -1 -1 +3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน