โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี (สพป.นครพนม เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 9 6 0 0 0 52
67 ร้อยละ 13.43% 8.96% 0.00% 0.00% 0.00% 77.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 38 33 7 4 0 134
216 ร้อยละ 17.59% 15.28% 3.24% 1.85% 0.00% 62.04%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 21 3 7 0 1 80
112 ร้อยละ 18.75% 2.68% 6.25% 0.00% 0.89% 71.43%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 68 42 14 4 1 266
จำนวน 395 คน ร้อยละ 17.22% 10.63% 3.54% 1.01% 0.25% 67.34%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.66%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศันสนีย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 5 0 0 0 57
67 ร้อยละ 7.46% 7.46% 0.00% 0.00% 0.00% 85.07%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 30 29 7 4 0 146
216 ร้อยละ 13.89% 13.43% 3.24% 1.85% 0.00% 67.59%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 19 2 7 0 1 83
112 ร้อยละ 16.96% 1.79% 6.25% 0.00% 0.89% 74.11%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 54 36 14 4 1 286
จำนวน 395 คน ร้อยละ 13.67% 9.11% 3.54% 1.01% 0.25% 72.41%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 395 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -1 0 0 0 +5
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 -4 0 0 0 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 0 0 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -14 -6 0 0 0 +20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน