โรงเรียนนางามวิทยาคาร (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 1 1 3 3 17
28 ร้อยละ 10.71% 3.57% 3.57% 10.71% 10.71% 60.71%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 7 5 6 5 57
86 ร้อยละ 6.98% 8.14% 5.81% 6.98% 5.81% 66.28%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 6 5 4 2 55
82 ร้อยละ 12.20% 7.32% 6.10% 4.88% 2.44% 67.07%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 19 14 11 13 10 129
จำนวน 196 คน ร้อยละ 9.69% 7.14% 5.61% 6.63% 5.10% 65.82%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.18%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 0 2 2 23
28 ร้อยละ 3.57% 0.00% 0.00% 7.14% 7.14% 82.14%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 5 4 3 2 68
86 ร้อยละ 4.65% 5.81% 4.65% 3.49% 2.33% 79.07%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 5 4 2 2 61
82 ร้อยละ 9.76% 6.10% 4.88% 2.44% 2.44% 74.39%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 10 8 7 6 152
จำนวน 196 คน ร้อยละ 6.63% 5.10% 4.08% 3.57% 3.06% 77.55%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -1 -1 -1 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -1 -3 -3 +11
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -1 -2 0 +6
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -4 -3 -6 -4 +23

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน