โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา (สพป.นครพนม เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 6 4 3 0 46
62 ร้อยละ 4.84% 9.68% 6.45% 4.84% 0.00% 74.19%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 14 9 6 0 112
144 ร้อยละ 2.08% 9.72% 6.25% 4.17% 0.00% 77.78%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 1 7 3 0 64
78 ร้อยละ 3.85% 1.28% 8.97% 3.85% 0.00% 82.05%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 21 20 12 0 222
จำนวน 284 คน ร้อยละ 3.17% 7.39% 7.04% 4.23% 0.00% 78.17%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 21.83%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศิรินทิพย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 3 8 4 0 47
62 ร้อยละ 0.00% 4.84% 12.90% 6.45% 0.00% 75.81%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 9 14 8 0 99
144 ร้อยละ 9.72% 6.25% 9.72% 5.56% 0.00% 68.75%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 13 8 0 51
78 ร้อยละ 3.85% 3.85% 16.67% 10.26% 0.00% 65.38%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 15 35 20 0 197
จำนวน 284 คน ร้อยละ 5.99% 5.28% 12.32% 7.04% 0.00% 69.37%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 30.63%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -3 +4 +1 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +11 -5 +5 +2 0 -13
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +2 +6 +5 0 -13
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +8 -6 +15 +8 0 -25

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน