โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ (สพป.สกลนคร เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วริญทิพย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 7 2 7 0 13
36 ร้อยละ 19.44% 19.44% 5.56% 19.44% 0.00% 36.11%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 16 8 8 0 86
132 ร้อยละ 10.61% 12.12% 6.06% 6.06% 0.00% 65.15%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 2 4 5 0 50
66 ร้อยละ 7.58% 3.03% 6.06% 7.58% 0.00% 75.76%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 26 25 14 20 0 149
จำนวน 234 คน ร้อยละ 11.11% 10.68% 5.98% 8.55% 0.00% 63.68%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 36.32%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วริญทิพย์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 5 1 4 0 20
34 ร้อยละ 11.76% 14.71% 2.94% 11.76% 0.00% 58.82%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 16 7 9 6 0 93
131 ร้อยละ 12.21% 5.34% 6.87% 4.58% 0.00% 70.99%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 58
67 ร้อยละ 5.97% 4.48% 2.99% 0.00% 0.00% 86.57%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 24 15 12 10 0 171
จำนวน 232 คน ร้อยละ 10.34% 6.47% 5.17% 4.31% 0.00% 73.71%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -2 -1 -3 0 +7
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -9 +1 -2 0 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 -2 -5 0 +8
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -10 -2 -10 0 +22

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน