โรงเรียนบ้านตาลเลียน (สพป.สกลนคร เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 2 4 1 45
56 ร้อยละ 7.14% 0.00% 3.57% 7.14% 1.79% 80.36%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 5 18 6 16 77
123 ร้อยละ 0.81% 4.07% 14.63% 4.88% 13.01% 62.60%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 14 2 8 30
56 ร้อยละ 1.79% 1.79% 25.00% 3.57% 14.29% 53.57%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 6 34 12 25 152
จำนวน 235 คน ร้อยละ 2.55% 2.55% 14.47% 5.11% 10.64% 64.68%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 35.32%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิไลวรรณ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 2 4 2 44
56 ร้อยละ 7.14% 0.00% 3.57% 7.14% 3.57% 78.57%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 6 21 6 19 71
123 ร้อยละ 0.00% 4.88% 17.07% 4.88% 15.45% 57.72%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 2 8 3 10 32
56 ร้อยละ 1.79% 3.57% 14.29% 5.36% 17.86% 57.14%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 5 8 31 13 31 147
จำนวน 235 คน ร้อยละ 2.13% 3.40% 13.19% 5.53% 13.19% 62.55%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 +1 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 +3 0 +3 -6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 -6 +1 +2 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +2 -3 +1 +6 -5

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน