โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม (สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กาญจนา (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 4 2 1 2 19
28 ร้อยละ 0.00% 14.29% 7.14% 3.57% 7.14% 67.86%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 0 13 5 0 66
84 ร้อยละ 0.00% 0.00% 15.48% 5.95% 0.00% 78.57%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 7 6 9 28
50 ร้อยละ 0.00% 0.00% 14.00% 12.00% 18.00% 56.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 0 4 22 12 11 113
จำนวน 162 คน ร้อยละ 0.00% 2.47% 13.58% 7.41% 6.79% 69.75%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กาญจนา (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 2 1 1 22
28 ร้อยละ 0.00% 7.14% 7.14% 3.57% 3.57% 78.57%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 0 10 5 1 68
84 ร้อยละ 0.00% 0.00% 11.90% 5.95% 1.19% 80.95%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 6 6 5 33
50 ร้อยละ 0.00% 0.00% 12.00% 12.00% 10.00% 66.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 0 2 18 12 7 123
จำนวน 162 คน ร้อยละ 0.00% 1.23% 11.11% 7.41% 4.32% 75.93%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 0 0 -1 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -3 0 +1 +2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 -4 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 -4 0 -4 +10

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน