โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก (สพป.อำนาจเจริญ) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพิศ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 8 4 1 0 2 49
64 ร้อยละ 12.50% 6.25% 1.56% 0.00% 3.13% 76.56%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 12 6 8 8 8 175
217 ร้อยละ 5.53% 2.76% 3.69% 3.69% 3.69% 80.65%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 5 0 5 59
73 ร้อยละ 5.48% 0.00% 6.85% 0.00% 6.85% 80.82%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 24 10 14 8 15 283
จำนวน 354 คน ร้อยละ 6.78% 2.82% 3.95% 2.26% 4.24% 79.94%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพิศ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 3 0 0 2 52
62 ร้อยละ 8.06% 4.84% 0.00% 0.00% 3.23% 83.87%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 5 5 5 5 187
217 ร้อยละ 4.61% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30% 86.18%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 5 0 5 61
73 ร้อยละ 2.74% 0.00% 6.85% 0.00% 6.85% 83.56%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 8 10 5 12 300
จำนวน 352 คน ร้อยละ 4.83% 2.27% 2.84% 1.42% 3.41% 85.23%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.77%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -1 -1 0 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -3 -3 -3 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 -2 -4 -3 -3 +17

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน