โรงเรียนพัฒนาสามัคคี (สพป.อำนาจเจริญ) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพิศ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 2 2 2 1 33
41 ร้อยละ 2.44% 4.88% 4.88% 4.88% 2.44% 80.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 19 4 2 10 9 59
103 ร้อยละ 18.45% 3.88% 1.94% 9.71% 8.74% 57.28%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 0 1 0 5 45
57 ร้อยละ 10.53% 0.00% 1.75% 0.00% 8.77% 78.95%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 26 6 5 12 15 137
จำนวน 201 คน ร้อยละ 12.94% 2.99% 2.49% 5.97% 7.46% 68.16%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพิศ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 4 2 0 2 33
41 ร้อยละ 0.00% 9.76% 4.88% 0.00% 4.88% 80.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 9 6 11 4 66
103 ร้อยละ 6.80% 8.74% 5.83% 10.68% 3.88% 64.08%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 3 8 5 38
57 ร้อยละ 3.51% 1.75% 5.26% 14.04% 8.77% 66.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 14 11 19 11 137
จำนวน 201 คน ร้อยละ 4.48% 6.97% 5.47% 9.45% 5.47% 68.16%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +2 0 -2 +1 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -12 +5 +4 +1 -5 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 +1 +2 +8 0 -7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -17 +8 +6 +7 -4 0

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน