โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 12 3 3 2 42
69 ร้อยละ 10.14% 17.39% 4.35% 4.35% 2.90% 60.87%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 13 15 4 1 131
174 ร้อยละ 5.75% 7.47% 8.62% 2.30% 0.57% 75.29%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 5 0 1 74
84 ร้อยละ 4.76% 0.00% 5.95% 0.00% 1.19% 88.10%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 21 25 23 7 4 247
จำนวน 327 คน ร้อยละ 6.42% 7.65% 7.03% 2.14% 1.22% 75.54%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.46%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 11 2 0 3 46
69 ร้อยละ 10.14% 15.94% 2.90% 0.00% 4.35% 66.67%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 10 22 4 1 129
175 ร้อยละ 5.14% 5.71% 12.57% 2.29% 0.57% 73.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 1 14 0 1 66
86 ร้อยละ 4.65% 1.16% 16.28% 0.00% 1.16% 76.74%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 22 38 4 5 241
จำนวน 330 คน ร้อยละ 6.06% 6.67% 11.52% 1.21% 1.52% 73.03%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 26.97%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 -1 -3 +1 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -3 +7 0 0 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 +9 0 0 -8
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -3 +15 -3 +1 -6

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน