โรงเรียนบ้านแสนสุข (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 9
13 ร้อยละ 30.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.23%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 11 11 9 0 88
142 ร้อยละ 16.20% 7.75% 7.75% 6.34% 0.00% 61.97%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 7 21 5 0 70
114 ร้อยละ 9.65% 6.14% 18.42% 4.39% 0.00% 61.40%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 38 18 32 14 0 167
จำนวน 269 คน ร้อยละ 14.13% 6.69% 11.90% 5.20% 0.00% 62.08%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 13
13 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 4 12 3 0 117
144 ร้อยละ 5.56% 2.78% 8.33% 2.08% 0.00% 81.25%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 4 15 1 0 90
115 ร้อยละ 4.35% 3.48% 13.04% 0.87% 0.00% 78.26%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 8 27 4 0 220
จำนวน 272 คน ร้อยละ 4.78% 2.94% 9.93% 1.47% 0.00% 80.88%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.12%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 0 0 0 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -15 -7 +1 -6 0 +29
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -3 -6 -4 0 +20
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -25 -10 -5 -10 0 +53

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน