โรงเรียนบ้านพะวร (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 7 4 1 0 40
54 ร้อยละ 3.70% 12.96% 7.41% 1.85% 0.00% 74.07%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 20 21 9 3 0 120
173 ร้อยละ 11.56% 12.14% 5.20% 1.73% 0.00% 69.36%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 7 6 0 0 53
69 ร้อยละ 4.35% 10.14% 8.70% 0.00% 0.00% 76.81%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 25 35 19 4 0 213
จำนวน 296 คน ร้อยละ 8.45% 11.82% 6.42% 1.35% 0.00% 71.96%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิยะรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 3 6 1 0 38
53 ร้อยละ 9.43% 5.66% 11.32% 1.89% 0.00% 71.70%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 22 6 3 0 128
173 ร้อยละ 8.09% 12.72% 3.47% 1.73% 0.00% 73.99%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 6 8 0 0 54
69 ร้อยละ 1.45% 8.70% 11.59% 0.00% 0.00% 78.26%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 31 20 4 0 220
จำนวน 295 คน ร้อยละ 6.78% 10.51% 6.78% 1.36% 0.00% 74.58%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.42%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 -4 +2 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 +1 -3 0 0 +8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 +2 0 0 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -4 +1 0 0 +7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน