โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 1 1 2 1 64
70 ร้อยละ 1.43% 1.43% 1.43% 2.86% 1.43% 91.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 9 4 18 9 133
191 ร้อยละ 9.42% 4.71% 2.09% 9.42% 4.71% 69.63%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 1 1 5 4 97
116 ร้อยละ 6.90% 0.86% 0.86% 4.31% 3.45% 83.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 27 11 6 25 14 294
จำนวน 377 คน ร้อยละ 7.16% 2.92% 1.59% 6.63% 3.71% 77.98%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 3 3 1 60
70 ร้อยละ 2.86% 1.43% 4.29% 4.29% 1.43% 85.71%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 17 7 8 19 9 131
191 ร้อยละ 8.90% 3.66% 4.19% 9.95% 4.71% 68.59%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 1 3 8 2 94
116 ร้อยละ 6.90% 0.86% 2.59% 6.90% 1.72% 81.03%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 27 9 14 30 12 285
จำนวน 377 คน ร้อยละ 7.16% 2.39% 3.71% 7.96% 3.18% 75.60%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +2 +1 0 -4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 +4 +1 0 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +2 +3 -2 -3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 +8 +5 -2 -9

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน