โรงเรียนวัดเกาะแก้ว (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปวรพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 5 4 1 1 6
18 ร้อยละ 5.56% 27.78% 22.22% 5.56% 5.56% 33.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 16 12 10 0 0 25
63 ร้อยละ 25.40% 19.05% 15.87% 0.00% 0.00% 39.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 4 2 0 15
22 ร้อยละ 4.55% 0.00% 18.18% 9.09% 0.00% 68.18%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 18 17 18 3 1 46
จำนวน 103 คน ร้อยละ 17.48% 16.50% 17.48% 2.91% 0.97% 44.66%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.34%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปวรพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 4 2 0 0 9
18 ร้อยละ 16.67% 22.22% 11.11% 0.00% 0.00% 50.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 14 12 4 0 17
62 ร้อยละ 24.19% 22.58% 19.35% 6.45% 0.00% 27.42%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 14
22 ร้อยละ 4.55% 4.55% 27.27% 0.00% 0.00% 63.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 19 19 20 4 0 40
จำนวน 102 คน ร้อยละ 18.63% 18.63% 19.61% 3.92% 0.00% 39.22%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 60.78%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 -2 -1 -1 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +2 +2 +4 0 -8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 +2 -2 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 +2 +2 +1 -1 -6

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน