โรงเรียนบ้านหนองชุมพล (สพป.เพชรบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปวรพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 4 6 0 0 41
58 ร้อยละ 12.07% 6.90% 10.34% 0.00% 0.00% 70.69%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 8 22 0 0 124
159 ร้อยละ 3.14% 5.03% 13.84% 0.00% 0.00% 77.99%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 11 0 0 42
56 ร้อยละ 3.57% 1.79% 19.64% 0.00% 0.00% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 13 39 0 0 207
จำนวน 273 คน ร้อยละ 5.13% 4.76% 14.29% 0.00% 0.00% 75.82%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปวรพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 5 4 0 0 44
58 ร้อยละ 8.62% 8.62% 6.90% 0.00% 0.00% 75.86%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 7 22 0 0 124
159 ร้อยละ 3.77% 4.40% 13.84% 0.00% 0.00% 77.99%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 2 11 0 0 41
56 ร้อยละ 3.57% 3.57% 19.64% 0.00% 0.00% 73.21%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 14 37 0 0 209
จำนวน 273 คน ร้อยละ 4.76% 5.13% 13.55% 0.00% 0.00% 76.56%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 +1 -2 0 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -1 0 0 0 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 0 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 -2 0 0 +2

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน