โรงเรียนมูลนิธิศึกษา (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชนี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 6 0 3 37
46 ร้อยละ 0.00% 0.00% 13.04% 0.00% 6.52% 80.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 0 4 0 2 109
120 ร้อยละ 4.17% 0.00% 3.33% 0.00% 1.67% 90.83%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 0 0 2 58
65 ร้อยละ 4.62% 3.08% 0.00% 0.00% 3.08% 89.23%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 2 10 0 7 204
จำนวน 231 คน ร้อยละ 3.46% 0.87% 4.33% 0.00% 3.03% 88.31%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชนี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 0 2 1 41
46 ร้อยละ 4.35% 0.00% 0.00% 4.35% 2.17% 89.13%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 112
120 ร้อยละ 4.17% 0.00% 2.50% 0.00% 0.00% 93.33%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 1 0 0 2 59
65 ร้อยละ 4.62% 1.54% 0.00% 0.00% 3.08% 90.77%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 1 3 2 3 212
จำนวน 231 คน ร้อยละ 4.33% 0.43% 1.30% 0.87% 1.30% 91.77%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.23%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 0 -6 +2 -2 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -1 0 -2 +3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 0 0 0 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 -7 +2 -4 +8

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน