โรงเรียนธนาคารออมสิน (สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชนี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 15 14 22 2 3 119
175 ร้อยละ 8.57% 8.00% 12.57% 1.14% 1.71% 68.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 37 73 35 27 0 446
618 ร้อยละ 5.99% 11.81% 5.66% 4.37% 0.00% 72.17%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 21 7 22 3 0 405
458 ร้อยละ 4.59% 1.53% 4.80% 0.66% 0.00% 88.43%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 73 94 79 32 3 970
จำนวน 1251 คน ร้อยละ 5.84% 7.51% 6.31% 2.56% 0.24% 77.54%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัชนี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 13 14 20 1 2 130
180 ร้อยละ 7.22% 7.78% 11.11% 0.56% 1.11% 72.22%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 28 69 30 20 0 466
613 ร้อยละ 4.57% 11.26% 4.89% 3.26% 0.00% 76.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 16 5 19 3 0 414
457 ร้อยละ 3.50% 1.09% 4.16% 0.66% 0.00% 90.59%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 57 88 69 24 2 1010
จำนวน 1250 คน ร้อยละ 4.56% 7.04% 5.52% 1.92% 0.16% 80.80%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -2 -1 -1 +11
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -9 -4 -5 -7 0 +20
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -2 -3 0 0 +9
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -16 -6 -10 -8 -1 +40

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน